Chaleta Primary School - Next to Runda Police Station